คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


How to Improve GPA and Enjoy Learning

          On February 5, 2020, The Student Affairs, Faculty of Management Sciences organized the "How to Improve GPA and Enjoy Learning " activity under the project of “To enhance the learning potential of students of the Faculty of Management Sciences”. The activity was conducted by 2 guest speakers, Dr. Nattawat Longthong and Ms. Nanthawadee Manyum.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com