คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Walk Rally on the topic of HRM SUPER CHIEF

            On February 16, 2020, Ms. Ratchanee Saokaew, Head of Department of Business Administration, Faculty of Management Sciences presided over the opening ceremony of the project “The 21st Century Academic skills” for human resource managers through the Walk Rally activity on the topic of HRM SUPER CHEF. The project aimed to improve mathematics, reading and writing skills (3Rs, including analytical thinking skills, communication skills, collaboration skills and creativity skills (4Cs) for students of the Human Resource Management program.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com