คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Faculty of Management Sciences welcomed to representative from the Yuthasan Na Nakorn Foundation for the Thailand Management Association (TMA)

          On February 4, 2020, Ass.Prof.Dejawit Nilawan, Dean of the Faculty of Management Sciences welcomed to Ms. Kanittha Raksa-ket, Senior Manager and Ms. Kanyanat Nopsong, Project Coordinator from the Yuthasan Na Nakorn Foundation for the Thailand Management Association (TMA) due to the occasion to publicize the 4th generation of “Create good and talented managers” project to students in the faculty.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com