คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Communication Arts Students received an award from the video clip contest “Smart Start Idea by GSB Startup”

On January, 2020, Communication Arts Students received an award from the video clip contest “Smart Start Idea by GSB Startup” under the theme "Creative Idea, present toys or games to make money". The competition results are as follows:

Winnner -- GSB Farmaer team

Second runner up award -- 24 Gogame team

Honorable mention prize -- ROV Arena of valor team


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com