คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Communication Arts Students received the award from the VLOG Video Contest

     On January 26, 2020, students from Communication Arts Department joined the VLOG Video Contest in Singha Sang San Kon TV Project year 14 under the issue of “VLOG THAILAND, traveling around Thailand”. The results are JN JOURNEY team got the Honorable mention prize for "Isan Lanna, Ban Tha Khanthong" and Success team got the Public Choice Award for "Resting at Lamphun" with Mr. Rinlapas Ketwiraphong and Mr. Suphadadangdaeng as advisors.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com