คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The committee meeting of the Faculty of Management Sciences 1/2020

        On January 17, 2020, Mr.Thinnakorn Namboonjit, the chairman of the faculty’s committee meeting, the first month meeting of this year, 2020. As this meeting, there were certificate granted to the students who have received awards from various competitions as follows

       Quad Squad team -- Received an honorable mention prize from the public relations campaign of road safety, Toyota Campus Challenge 2019.

       We Share Wheelchair team -- Received an honorable mention prize and a popular vote from the same campaign of road safety, Toyota Campus Challenge 2019.

       Success team -- Received the 2nd runner up award from a video clip under creating air pollution awareness of “PM 2.5” from Ministry of Health.

       Yessir team -- Received the 1st runner up award and a popular vote award from video clip contest under the topic of “Chiang Mai Night Safari”.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com