คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


FMS Academic Challenge 2019

On December 3, 2019, Ass.Prof.Dejawit Nilawan, Dean of Faculty of Management Sciences presided over the opening ceremony of “FMS Academic Challenge 2019”. The project aimed to create a network and publicize the curriculum, teaching, activities and works of the Faculty of Management Sciences for high school students in Chiang Mai. And also enhance the image of teaching and learning of the Faculty of Management Sciences.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com