คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


English on tour - strengthens learning skills for the 21st century

         Faculty of Management Sciences has organized Development of Communication skill Project on the topic “English on tour”. The project aims to promoted the teaching and learning of English. Enhanced the ability to use English skills in listening, speaking, reading and writing. And learned important vocabulary in communication including business service presentations and English for tourism in Chiang Mai. In this regards, Ass.Prof.Dr. Max. Y.C.LO, National Chin-Yi University of Technology, Taiwan was invited as a speaker.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com