คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Faculty of Management Sciences welcomed to the Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya, Indonesia.

              On November 18, 2019, Ass.Prof.Dr.Pathamarat Nakanitanon, Vice President of Chiang Mai Rajabhat University together with Ass.Prof.Dejawit Nilawan, Dean of the Faculty of Management Sciences and Management team welcomed to the management team from Universitas Brawijaya, Indonesia for visiting and discussing the possibility of creating academic cooperation between both universities purpose at the University Council meeting room, 2nd floor, Rajabhat Chaloem Phrakiat Building. Chiang Mai Rajabhat University.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com