คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Organizer 4.0: Wow & Wink

          On October 11, 2019, Assoc. Prof. Dr. Waripin Mongkolsamai, Associate Dean of the Faculty of Management Sciences presided over the opening ceremony of the seminar under the topic of "Organizer 4.0: Wow & Wink". In this regard, Ms.Yaowana Athittham, Managing Director of Dontree See San Co., Ltd. and Mr.Nathanon Panyo, Managing Director of Yindee Media Co., Ltd. were invited as guest speakers.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com