คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Techniques for Marketing 4.0

          On October 9, 2019, Asst. Prof. Dejawit Nilwan, Dean of Faculty of Management Sciences presided over the opening ceremony of the seminar under the topic of "Techniques for marketing in the 4.0". Meanwhile, Ms. Rungfahprapasri Puak-insaeng, Chairman of Best Kitchen was invited as a guest speaker.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com