คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Communication Arts Open House

            On 9 September 2019, The Communication Arts Department organized the Communication Arts Open House Activity. The activity helped secondary school students in Chiang Mai to experience the atmosphere of the teaching and learning of the Department of Communication Arts. There are also a Thai reading news contest and the opening of a communication sciences laboratory.

Follow more photos on Facebook: Nithed CMRU-NithedShow.

Thanks for the photos from: N-PHOTO 2019, photography team.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com