คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Accepting student applications for the Exchange Student Program 2020 at National Chin-Yi University of Technology (NCUT), Taiwan

            Faculty of Management Sciences applications both regular program and special program join the exchange student program at National Chin-Yi University of Technology (NCUT), Taiwan.

Period of time:

               1 month program (March - April 2020), accepting students year 1-4

               1 semester program (February - June 2020), accepting students year 3-4

Scholarships support 10,000 baht per person from the university

(Students have to pay for extra expenses such as travel expenses, food costs and accommodation during the program – around 35,000 baht per month)

Applicants must pass an English interview from the interview examination committee and have to attend the preparation activities that organized by Faculty of Management Sciences.

Download the application:

http://www.management.cmru.ac.th/download/NCUT.pdf

Submit the application together with evidence at the office of the Faculty of Management Sciences

For more information, please contact the Office of the Faculty of Management Sciences or call 053-885800


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com