คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


FMS The Galaxy Star Challenge 2019

            On 4 September 2019, Asst. Prof. Dejawit Nilwan, Dean of the Faculty of Management Sciences, who presided over the opening ceremony of FMS The Galaxy Star Challenge 2019. In which the contestants have shown their special ability, witty in answering questions and beauty of walking. Referees of the contest are experts from various organizations. The activity was organized as a collaboration between Student Development Department and the Student Committee of the Faculty of Management Sciences. The activity aims to select a student representative that has the ability that meets the desired characteristics consisting of good personality, good interpersonal relations and a good model for society. As well as being a public relations representative for the Faculty of Management Sciences in all aspects.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com