คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Observation actual workplace course

            On 11 September 2017, Department of Business Administration organized educational activities to observe actual establishment at Siam Celadon Pottery Company Limited. The aims of the activity was to enhance the experience, knowledge and skills in doing business for students by conveying from entrepreneurs in real establishments. In this regards, Ms. Phenphan Wangwiwat (Managing Director) shared knowledge to all of teachers and students.

Pictures and news from Department of Business Administration


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com