คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


“Candle Casting and Lent Candle Procession"

            On 11September 2019, Asst. Prof. Dr. Pathamat Naknitthanon, Vice President presided over the contest award “Candle Casting and Lent Candle Procession" on the occasion of the 67th King Vajiraklao Birthday Anniversary at 1st Floor, Thepparatratsuda Building. The results of the contest are as follow

            Winner of the "beautiful" category is Faculty of Sciences and Technology,

            Winner of the "Creative" category is Faculty of Management Sciences,

            Winner of the "Promoting Lanna Identity" category is Faculty of Humanities and Social Sciences

            Three consolation awards included Faculty of Education, Faculty of Agricultural Technology and International College

Pictures and news from the Bureau of Arts and Culture, Chiang Mai Rajabhat University


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com