คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Faculty of Management Sciences has joined the seminar under the topic of “Admission to Chiang Mai Rajabhat University”

          On 7 September 2019, Asst. Prof. Dejawit Nilwan, Dean of the Faculty of Management Sciences and team attended a seminar on Admission to Chiang Mai Rajabhat University topic. The aim of the seminar was to introduce the pattern of Chiang Mai Rajabhat University student selection method in 2020 for secondary school’s guidance teachers. The event was held at San Phranet Room, Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com