คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Morality, Ethics and Personality Development for students in supplementary class (Code 60)

            Department of Student Development, Faculty of Management Sciences organized a project to develop morality and ethics, as well as personality development for supplementary class students (Code 60) on 31 August - 1 September 2019 at the 15th floor meeting room, 90 years building, Chiang Mai Rajabhat University.

            The project aims to enable students to develop skills in living a happy life with the concept of moral and ethics development, to create unity among the groups and to develop personality for students. On the first day of the training. The event was honored by a team of speakers from TEAM BUILDING, Mr.Wirawat Yanawut and Mr.Natthapat Danbenjaphan, who provided knowledge and organized activities on the topic of sacrifice and participation in the organization. Second day, Phra Maha Anek Chantachoto, Director of Moral and Ethics Development Center, Lamphun, who was invited to be a guest speaker on the topic of morality and ethics in the workplace.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com