คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Faculty of Management Sciences has welcomed executives from National Chin-Yi University of Technology, Taiwan

            On 27 August 2019, Asst. Prof. Dejawit Nilwan, Dean of the Faculty of Management Sciences and team have welcomed Prof. Dr. He-Yau, KANG Dean, College of Management and team from the National Chin-Yi University of Technology (NCUT), Taiwan. The event aims to discuss the academic cooperation in conducting academic exchanges, teaching and learning management and joint curriculum development program including student exchange program.

            After NCUT team visits the Studio and CMRU Communication Arts Laboratory led by Faculty of Communication Arts faculty. Exchange students from Taiwan, who participate in the Internship program have presented the results of their participation in the program.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com