คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


MOU between Faculty of Management Science and Marriott International

            August 28, 2019, Asst. Prof. Dejawit Nilwan , Dean of the Faculty of Management Sciences has welcomed an honored guests, Mr. Rajat Chatterjee, General Manager, the representative from Le Meridien Chiang Mai, Marriot International, Director of Human Resources Marriot International and the hotel team to the Memorandum of Understanding (MOU) signing ceremony between Business Center Training on behalf of Faculty of Management Sciences, Chiang Mai Rajabhat University and Marriot International. It is aimed to create academic cooperation and to provide the opportunities for internship students to practice professional experience. Being a place that can develop all-round skills for students. As well as, the opportunity to recruit graduate students to work with Marriott hotel chain. In this regards, there are Executive representative, Lecturers from Service Business Innovation Program and lecturers from Faculty of Management Science participated as a witness to the signing of the cooperation at the Aueng Sampao-Ngam  meeting room, 2nd floor, Faculty of Management Sciences, Chiang Mai Rajabhat University.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com