คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


"Join force, Join Big Cleaning Day", Faculty of Management Sciences  

            On 12 July 2019, The freshmen students from Faculty of Management Sciences joined the Big Cleaning Day activity under "Join force, Join Big Cleaning Day Project” to do the public cleaning in the area around Chiang Mai Rajabhat University and Chiang Chom Temple. This activity aims to strengthen and instill a good public awareness and to create teamwork and cooperation among participants. This activity being supervised by Asst. Prof. Dejawit Nilwan , Dean of the Faculty of Management Science, who presided over launched the activity by letting the groups of students the faculty executives, teachers, and staffs into the campus and neighboring area for the public cleaning


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com