คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Orientation of NCUT student exchange program 2019

On 1 July 2019 at 2 floor meeting, Faculty of Management Sciences organized The Orientation of NCUT student exchange program 2019. There are 7 students from National Chin-Yi University of Technology, Taiwan joined this program and to be an internship students at the 51 Hometel and Art Mai gallery hotel. The internship program has been started from July to August. 


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com