คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


FMS welcomed representatives from Higashikawa Municipality town, Japan and join lecture “Care Welfare project”

On 26 June 2019, at the CMRU Meeting Room 3 floor, Chiang Mai Rajabhat University. Asst.Prof. Dr.Pathamarat Nakanitanon, Vice President responsible for international affairs, CMRU executives and Asst.Prof. Dejawit Nilwan, Dean Faculty of Management Sciences welcomed Mr. Naoki Ichikawa, Deputy Mayor Higashikawa Municipality town and representatives from Higashikawa Municipality town, Japan and also join lecture “Care Welfare project” This project aims to provide Merit Based scholarships to international students for studying Care Welfare in Japan. 


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com