คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


FMS congratulations to Mr.Thanat Lapiang, third-year student from Communication Arts Program, the 2th runner up prize on short clip Smart Start Idea by GSB Startup in Topic of April "Creative Business for ASEAN

Faculty of Management Science congratulations to Mr.Thanat Lapiang, third-year student from Communication Arts Program, the 2th runner up prize on short clip Smart Start Idea by GSB Startup in Topic of April "Creative Business for ASEAN on 1 May, 2019 at Faculty of Science and Technology Meeting Hall, Chiang Mai Rajabhat University.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com