คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES organized KM activity “The best practice of using project base techniques for teaching Gen Z students”

Assist. Prof. Tawatchai Boonmee, Vice Dean and Administration, FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES presided over the opening ceremony KM activity “The best practice of using project base techniques for teaching Gen Z students”. The knowledge was gathered by qualified teachers, good, and best practice instructors. In this occassion, Asst.Prof.Dr. Somkiart Intasingh, Acting Assistant to the Dean for Academic Affairs, Faculty of Education, Chiangmai University, was invited to be guest speaker on the topic of "Teaching techniques to stimulate learning of new generation students in higher education on April, 23 2019 at Aueng IYaRes Meeting Hall.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com