คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Dummy Business

Fourth-year student, Bachelor of Business Administration in Marketing program (special program), Department of Marketing, Chiang Mai Rajabhat University organized a Dummy Business activity "CMRU Cycle Cross 2019" on March 17, 2019 at Ban Tha Ko Muang Field, Ban Hong District, Lamphun Province. Income after expense deduction is given to Ban Tha Ko Muang Village for developing this village and donate to underprivileged children's education fund.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com