คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


FMS One day tour project to enhance learning skills for the 21st century

On February, 20, 2019, Dr. Orakanya Kanjanatarakul, Student development division, Deputy Dean FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES organized FMS One day tour project to enhance learning skills for the 21st century at Euangiyares room, FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES and Muen Ngern Kong temple. Assoc.Prof.Dr.Max lo from College of Management National Chin-Yi University of Technology, Taichung, Taiwan, Mr. Pidpong Janta and Ms. Eunice Yu Chou provided knowledge and also activities to enhance English and Chinese skills to students.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com