คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The “Kon Mee Sen CMRU” got the first runner-up and the popular vote prize from 679 teams in Thailand of Toyota campus challenge 2018

     The “Kon Mee Sen CMRU” got the first runner-up and the popular vote prize from 679 teams in Thailand of Toyota campus challenge 2018 by conducting of 4 angies team which is including Mr. Adiruj Jaipala, Miss Wijittra Kummanee, Mr. Kridsada Seeyoyod and Mr. Danai Rueanngen, the students in department of Communication Arts, faculty of management science, Chiang Mai Rajabhat University on 18th December 2018 at Driving Experience Park, Bangkok. In this contest, the students have to design a public relation plan and campaign to create safety on the road in the university fence. Moreover, the students got the opportunity to visit Japan and have a further project plan to making good driving society in CMRU in next six month.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com