คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


4 Angies group together with the students in dormitory of faculty of education performed an activity about developing good drivers in society

     The students in department of communication art, faculty of management science, Chiang Mai Rajabhat University which named as “4 Angies” group together with the students in dormitory of faculty of education,Chiang Mai Rajabhat University performed an activity about developing good drivers in society in the “Kon Mee Sen” project on 19 November 2018 at faculty of education canteen, Chiang Mai Rajabhat University, Mae Rim center, Mae Rim district, Chiang Mai province. This activity got honor from Assoc.Prof. Acting Sub Lt. Sakol Kaewsiri, dean faculty of education, administrators, advisors, dormitory permanent instructors, and educational students, Chiang Mai Rajabhat University attended the activity. Moreover, the interested person can follow this project’s news and also attend the activity in “Kon Mee Sen” project.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com