คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


workshop to drive carefully and responsibly under the campaign of the White Road

     The student’s representatives from all faculty and college has taken part in the workshop to drive carefully and responsibly under the campaign of the White Road by Toyota which has been funded continuously for 2 years through the campaign of Toyota Campus Challenge to the Department of Communication Arts to run the projects of “Muak Gun Knock Lock Cheevit” (Helmet locks everybody’s life) and “Kon Mee Sen” (We, with a road markings and traffic signs). The workshop has taken place on November 10, 2018 at Toyota Rich Chiang Mai Showroom and the campaign will be launched the activities to create a safety-drive society in a territory of CMRU and surrounding areas. 

To follow up an campaign via facebook page https://www.facebook.com/4AngiesCMRU/


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com