คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Cleaning Voluntary and “Khut Sen – Term See” by 4 Angies of Kon Mee Sen Project

Cleaning Voluntary and “Khut Sen – Term See” by 4 Angies of Kon Mee Sen Project
    Asst. Prof. Dr. Sombat Singkaratch, Vice President of Chiang Mai Rajabhat University, led CMRU voluntary members and residents to participate in volunteer activities to clean streets and pathways both inside and around the campus on December 5th, 2018. Afterwards, “Khut See – Term Sen” (Polishing the Line - Fill the Color) was conducted to create white road society and green university in the safe driving campaign of Kon Mee Sen Project.
    In addition, the Vice President said that such activities were a good activity and consistent with the university's intention in support of being a university of good driving society and participating in safe driving campaigns.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com