คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Welcomed Board of Directors from Honghe University, Republic Of China

     On 27 November 2018, Ass.Prof. Dejawit Nilwan, Dean Faculty Of Management Sciences, Dr. Paweena Kosito, Director Of International Affairs Office and lectures welcomed Dr. Yanlin QU, Dean of Business school, Assoc. Prof. Dr. Jianfang WANG, Mrs. Huan LUO and Mr. Jiang LU from Honghe University, Republic Of China. The purpose of this visit was to strengthen relationships, discuss about Memorandum of Agreement (MOA) of 3+1 program and establish the academic cooperation and collaboration between CMRU and Honghe University.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com