คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Congratulations to Assist.prof.Manop Chum-un,receive a role model award in morality and ethics aspects of Rajabhat Universities...

Faculty of Management science congratulations to Assist.prof.Manop Chum-un, a lecturer in department of marketing, faculty of management science, in occasion that he was selected to receive a role model award in morality and ethics aspects of Rajabhat Universities foundation on 29th September 2018 with 126th anniversary of Thai teacher training day at Phra Debaratanadilok meeting room, lecturer hall and culture center building (Bhudda Witchalai) Phranakhon Rajabhat University, Bangkok.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com