คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The student union of faculty of management science performed Faculty of Management Science Idol contest in 2018 (FMSIDOL 2018)

The student union of faculty of management science performed Faculty of Management Science Idol contest in 2018 (FMSIDOL 2018) by competing first year student stars (boys and girls) and bright stars (lady boys) under the concept of sport and street. For seeking the representative students, we got the honor from Asst. Prof. Dechawit Nilwan, Dean of Faculty of Management Science to give an opening remark on this occasion together with executives, lectures, and distinguished guests whose attended to give encouragement for the students. This occasion was held on 12nd September 2018 at 90 years courtyard, Chiang Mai Rajabhat University and have an objective to find the representative students from any department in faculty of management science to be the representative of faculty of management science in the university idol contest. The activities in this event included the shows about personality, special capacity and quick-witted capacity from the answering from qualified committees and lecturers? questions.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com