คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Welcomed Board of Directors from National Chin-Yi University of Technological (NCUT), Taiwan,

Asst. Prof. Dejawit Nilwan, Dean of the Faculty of Management Sciences, welcomed Board of Directors from National Chin-Yi University of Technological (NCUT), Taiwan, led by Prof. Dr.Ching-Te WANG, Dean of College of Management, Department of Information Management on September 5th ,2018. The participants exchanged guidelines for academic cooperation activities in exchanging students and teacher and other technical cooperation.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com