คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Held Business Plan Competition to develop a marketing potential of retailers in villages.

On 29 August 2018, Marketing Department, Faculty of Management Sciences, CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY and Unilever Thai Trading Limited held Business Plan Competition to develop a marketing potential of retailers in villages. The marketing student 15 teams attended this and Unilever Thai Trading Limited awarded scholarships 18,000 Baht. Asst.Prof.Thawatchai Boonmee ,Vice Dean for Administration,presided over the competition. This competition aimed to improve marketing skill to the students by learning from entrepreneurs and training from speaker before competition.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com