คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The student union of faculty of management sciences performed sport and recreation activity for collaboration in faculty of management sciences

Student development affair by conducting of the student union of faculty of management sciences performed sport and recreation activity for collaboration in faculty of management sciences. There was a folk sport competition which was provided for health and harmony connection among first year students in each single department. The activities include football, folk sport, cheerleader contest and tent decoration. This event got honor from Asst.Prof.Thawatchai Boonmee, vice dean for administration in faculty of management sciences, to be chairman in opening ceremony, together with lecturers whose attended for encouragement the students on 29th August 2018 at Chiang Mai Rajabhat University football field

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com