คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The Economics-Accounting competition for secondary school.

On 17 August 2018, at Hall2 90 year building, Maung, Chiangmai, Asst. Prof. Dechawit Nilwan, Dean of Faculty of Management Science presided over the Economics-Accounting competition for secondary school. Administrators, lecturers, officers from Chiang Mai Rajabhat University, teachers and students 30 team attended. The competition aimed to improve Economics and Accounting skill for secondary school students, leading to build on their higher education and benefit for future work.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com