คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The MOU Signing Ceremony

On 26 July 2018, Asst. Prof. Dejawit Nilwan, Dean of the Faculty of Management Sciences, Mr. Jiradecha Wanchuplao, Director of Business Training Center (BTC) Chiangmai Rajabhat University, Mrs. Pattera Dilokrungthirapop, Chairperson and Mr. Phakbhoom Phakwisal, Deputy Secretary-General of Association of Securities Companies established an academic collaboration between their respective institutions with the signing of a memorandum of understanding (MOU). This MOU aims to collaborate in academic research, training programs in the field of securities, investment and finance.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com