คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


activity to reinforce the students about the discipline and the guideline for sufficient spending in the future

The student development affair from faculty of management science, Chiang Mai Rajabhat University provided an activity to reinforce the students about the discipline and the guideline for sufficient spending in the future. Within the project name "awaking Thai teenagers to be aware of financing by Bank of Thailand (BOT)". This program was honoured by Mr. Somsak Wongpanyathaworn, former senior director, Bank of Thailand to be an expert in describing topic about the saving in digital era and financial market in Asian for the students in second ? fourth year from the department of accounting and finance and economics on Wednesday, 25th July 2018 at 1.00 ? 4.00 P.M. at Aueng Sam Poi Luang meeting room, 15th floor, Rajabhat honored buiding, Chiang Mai Rajabhat University.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com