คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Welcomed guests from Unilever Thai Trading Limited and held a meeting to broaden co-operations between two parties.

Assistant Professor Dejwit Nilwan, Dean of Faculty of Management Sciences and Ajarn Pannarat, Boonkwang Head of Marketing Department, welcomed guests from Unilever Thai Trading Limited and held a meeting to broaden co-operations between two parties. The meeting was taken place on July 19, 2018 at Chiang Mai Rajabhat University. After signing an MOU between CMRU and Unilever Thai Trading, it is aimed to launch a project in developing a marketing potential of retailers in villages, and it is also beneficial to participated students whereby they can learn by doing in a real situation of marketing environments.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com