คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


NCUT-CMRU Internship Program Orientation

International Affairs Unit led by Dr. Orakanya Kanjanatarakul, Vice Dean of Student Affairs, Faculty of Management Sciences held an NCUT-CMRU Internship Program orientation on July 2nd , 2018. The NCUT-CMRU Internship Program 2018 is one of project for academic cooperation with National Chin-Yi University of Technology, Taiwan. The 5 exchange students from NCUT will be experienced by training in leading hotel in Chiang Mai from July to August, 2018. This will enhance the experience and the valuable learning for students.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com