คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The meeting to provide the essential information involving an organizational

Assistant Professor Dejwit Nilwan, Dean of Management Sciences Faculty, presided over and chaired the meeting to provide the essential information involving an organizational management of educational system and a campus life for the freshmen to the parents and family?s member of the faculty freshmen. The activity took place on June 23, 2018 in an academic year of 2018 at the Dipangkorn Rasmijoti Conventional Center, Mae Rim Campus and it was also aimed to create relationship between the faculty staffs and the student?s parent and family.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com