คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The new student development Moral Principles and Ethical Development program

Asst. Prof. Dechawit Nilwan, Dean of Faculty of Management Science, presided over the new student development, Moral Principles and Ethical Development program, under the concept of good citizen and realization of well-being. The program took place on 22 -23 June 2018 at Dipangkorn Rasmijoti Convention hall, Chiang Mai Rajabhat University. The program aimed to develop learning skill, under the concept of Moral Principles and Ethical Development, building the victory among students and realization of well-being. The students, attending the program, knew the way to live in university in terms of academic and student discipline to be good graduates. They also attended Freshmen Welcoming Ceremony to build the good relationship among new students, current students and lectures.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com