คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Faculty of Management Science (FMS) and representative students took a field trip held from 14th May to 12th June, 2018 (1 month) at NCUT

Ms. Kirana Yeesoonsam, a lecturer of Department of Accounting, Faculty of Management Science (FMS) and representative students took a field trip held from 14th May to 12th June, 2018 (1 month) at the National Chin-Yi University of Technology (NCUT), (Taiwan, The Republic of China). The aim of the project was to exchange cultures, languages, experiences and develop cooperation between the two universities.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com