คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


This project aims to exchange culture, language and experience during

Dr. Orakanya Kanjanatarakul, Vice Dean of Student Affairs, the faculty of Management Sciences and Mr. Chaiwichit Phairintrapha, lecturer in Business Computer department, together with the FMS students visit the National Chin-Yi University of Technology (NCUT), Taiwan (10 days winter program). This project aims to exchange culture, language and experience during 10th to 20th March, 2018.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com