คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


The MOU is signed on 20th February 2018 at faculty of Management Sciences

Assistant Professor Dejawit Nilwan, Dean Faculty of Management Sciences, Chiangmai Rajabhat University participated in the Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between Chiangmai Rajabhat University, National Chin-Yi University of Technology (NCUT), 51 Hometel, and Compass Hospitality Group under collaboration with Faculty of Management Sciences, Chiangmai Rajabhat University. The MOU is signed on 20th February 2018 at faculty of Management Sciences Conference?s room. This MOU focuses on the exchange students for internship.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com