คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันที่ 04 เดือน เมษายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ นำทีมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ในโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา,นายกสโมสรนักศึกษาพร้อมคณะกรรมการ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมและพัฒนาทักษะผู้นำ จากโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในการกล่าวต้อนรับและบรรยายแนวทางการดำเนินงานวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และนำทีมคณะดำเนินงานวิศวกรสังคม พร้อมทีมองค์การนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมโดยนางสาวปาลิตา วงศ์แก้ว นายกสโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี นำทีมโดย นางสาวสุภิญญา สมคิดหมาย ประธานสภานักศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นต้นแบบวิศวกรสังคมและการเป็นผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา

ทั้งนี้หลังจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ได้นำทีมสโมสนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในการหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จนได้โมเดลสำหรับการจัดโครงการ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับดำเนินโครงการต่อไป

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม ต้นแบบ

 

 

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่