คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


MOU กรมการพัฒนาชุมชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง

วันที่ 04 เดือน ตุลาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 30 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่สู่ธุรกิจชุมชนนี้จัดทำขึ้นโดยรูปแบบการลงนาม (MOU) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
    โดยความร่วมมือดังกล่าว ได้ทำความตกลงร่วมมือในเรื่องการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยสร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขายสินค้าในชุมชนจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อแปลงเป็นรายได้ รวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
        2. เพื่อฝึกนิสิต นักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
        3. เพื่อสร้างนิสิต นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ให้สามารถพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์


โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 8 แห่ง และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันดำเนินการ ดังต่อไปนี้
        1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเป็นความร่วมมือซึ่งกันและกันในส่วนที่เป็นภารกิจงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 8 แห่ง และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
        2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน 8 แห่ง และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการจัดโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า และความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
        3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        4. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 8 แห่ง บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
        5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักศึกษาในความรับผิดชอบใช้สินค้า OTOP เช่น ใส่ผ้าไทย ซื้อสินค้า OTOP เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่