คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ทักษะการเขียนเรซูเม่ (Resume)

วันที่ 27 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนเรซูเม่ (Resume) ออนไลน์เทคนิคการไปสัมภาษณ์งาน และการปรับบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (MGT 3801) ซึ่งจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน จก61.บธ.บ.4.1, จก 61.บธ.บ.4.2 และจก 62.บธ.บ.4.3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) วิทยากรคือ คุณกฤตภาส ณ พัทลุง จาก บริษัทท็อปกัน จำกัด  โดยมี  ผศ.จิรวรรณ  บุญมี อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่